فناوری‌های نسل پنجم و ششم ارتباطات سیار


تجهیزات کاربر UE (User Equipment) در شبکه‌های نسل پنجم غیر مستقل ۵G NSA (5G Non-Standalone) به چه صورت کار می‌کنند

◄ فعال‌سازی و اتصال اولیه تجهیزات کاربر

وقتی کاربر دستگاه خود را روشن می‌کند، دستگاه کاربر در ابتدا به دنبال شبکه‌های قابل دسترس می‌گردد. از آنجایی که شبکه نسل پنجم غیر مستقل برای اطلاعات کنترلی خود به شبکه LTE وابسته است، دستگاه کاربر (UE)، ابتدا سلول‌های ۴G موجود را اسکن می‌کند و پس از پیدا کردن یک سلول (Cell) مناسب، از طریق سلول ۴G پیدا شده به شبکه LTE متصل می‌شود.

ادامه‌