شبیه‌سازی شبکه‌های کامپیوتری (متلب)


تابع تبدیل کد دسیمال به کد خاکستری

function GC = DecimalCode_To_GrayCode(Decimal_Code)
Binaty_Code = de2bi(Decimal_Code,’left-msb’,8)
GC(1) = Binaty_Code(1)
for i=2:length(Binaty_Code)
x = xor( Binaty_Code(i-1), Binaty_Code(i) )
GC(i) = x
end
end

مثال)

DecimalCode_To_GrayCode(6)

تابع پیدا کردن ماکزیمم مقدار یک آرایه

function [Max,In] = Maximum_Array(Array_Value)
In = 1
Max = Array_Value(1)
for i=2:length(Array_Value)
if Array_Value(i)> Max
In = i
Max = Array_Value(i)
end
end

ادامه‌