آموزش ترموکس


استخراج ارز دیجیتال

به منظور استخراج ارز دیجیتال، دستورات زیر را به ترتیب در محیط ترموکس اجرا می‌کنیم.

۱) pkg upgrade -y
۲) pkg install git
۳) apt install wget
۴) apt install proot
۵) apt install proot-distro
۶) git clone https://github.com/termux/proot-distro
۷) cd proot-distro
۸) ./install.sh
۹) proot-distro install ubuntu
۱۰) proot-distro login ubuntu
۱۱) pkg upgrade -y
۱۲) apt install git build-essential cmake libuv1-dev libssl-dev libhwloc-dev
۱۳) git clone https://github.com/xmrig/xmrig
۱۴) mkdir xmrig/build && cd xmrig/build
۱۵) cmake ..
۱۶) make -j$(nproc)
۱۷) cd
۱۸) git clone https://github.com/bendr0id/xmrigCC
۱۹) cd xmrigCC
۲۰) mkdir build
۲۱) cd build
۲۲) cmake ..
۲۴) make

ادامه‌