آموزش لینوکس


حل مشکل عدم به‌روزرسانی سیستم عامل و نصب برنامه به علت مشکل در مخازن لینوکس کالی

برای حل این مشکل به ترمینال لینوکس رفته و به ترتیب دو دستور زیر را در ترمینال اجرا کنید:

sudo apt install curl -y
sudo curl https://raw.githubusercontent.com/krishnendu282/turning-debian-into-kali/main/Kali-converter.sh | bash

راه‌اندازی MTProto Proxy در لینوکس ابونتو برای استفاده در تلگرام

برای راه‌اندازی MTProto Proxy در لینوکس ابونتو دستورات زیر را به ترتیب در ترمینال لینوکس اجرا می‌کنیم. در اینجا Public IP سرور ما ۵۱.۱۷۰.۲۱۰.۱۳۰ و Secret ما ۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰ و پورت انتخابی ما ۱۰۱۰ فرض شده است.

مرحله اول :

apt install git curl build-essential libssl-dev zlib1g-dev

مرحله دوم :

git clone https://github.com/TelegramMessenger/MTProxy

مرحله سوم :

cd MTProxy

مرحله چهارم :

make

مرحله پنجم :

ادامه‌