آموزش SQL Server


نوشتن Stored Procedure با پارامتر ورودی و خروجی

Create Procedure MYSP (@Input nvarchar(100),@Selector int, @Output sql_variant Output)
As
Begin
If @Selector = 1
Begin
Set @Output = (Select Substring(@Input, 1, Charindex(‘ ‘,@Input)))
End
Else If @Selector = 2
Begin
Set @Output = (Select Substring(@Input, Charindex(‘ ‘,@Input)+1,Len(@Input)))
End
End

نحوه فراخوانی Stored Procedure

Declare @Output sql_variant
Exec MYSP @Input=’10 Kg’, @Selector=1, @Output=@Output Output
Select @Output

انتخاب سطر iام از یک جدول بدون استفاده از دستور Where

در مثال بررسی شده می‌خواهیم سطر سوم جدول زیر را بدون استفاده از دستور Where استخراج کنیم.

ادامه‌