دسترسی بدون محدودیت به فروشگاه گوگل و اپل


دسترسی بدون محدودیت به فروشگاه گوگل

برای دسترسی بدون محدودیت به فروشگاه گوگل مراحل زیر را به ترتیب در Device هایی با سیستم عامل Android دنبال می‌کنیم.

۱) Settings
۲) Connections
۳) Mobile Networks
۴) Access Point Name

سپس مقادیر مربوط به Proxy و Port را به ترتیب با مقادیر ۳۱.۵۹.۱۲.۲۵۱ و ۸۰۸۰ مقدار دهی می‌کنیم.

دسترسی بدون محدودیت به فروشگاه اپل

برای دسترسی بدون محدودیت به فروشگاه اپل مراحل زیر را به ترتیب در Device هایی با سیستم عامل IOS دنبال می‌کنیم

۱) Connect to Desired WiFi Network
۲) Press i Indector Next to WiFi SSID
۳) Tap on Configure Proxy
۴) Tap on Manual

سپس مقادیر مربوط به IP و Port را به ترتیب با مقادیر ۳۱.۵۹.۱۲.۲۵۱ و ۸۰۸۰ مقدار دهی می‌کنیم.