مقدمه‌‌ای بر نانو ربات‌های مبتنی بر DNA


آنزیم‌های DNA به نام Deoxyribozyme ها، تحت شرایط خاص، می‌توانند پیوند‌ها را در یک رشته RNA جدا کنند. از این روی نانو ربات‌ها بر اساس Deoxyribose های مصنوعی ایجاد می‌گردند. نانو ربات مبتنی بر DNA از دو قسمت بخش تشخیصی و بخش درمانی تشکیل شده‌اند. بخش درمانی، یک رشته RNA بیماری‌زا را از بین می‌برد و این عمل هر چه به صورت کامل‌تری صورت بگیرد باعث تولید پروتئین مضر کمتری می‌شود. قسمت دوم ربات این امکان را می‌دهد تا سلول‌های بیماری‌زا را تشخیص دهیم و اگر یک مولکول RNA نادرست در سلول وجود داشته باشد، این ماده با یک الیگونوکلئوتید اصلاح شده شیمیایی به سلول متصل و به طور مصنوعی وارد آن می‌شود، سپس سلول را شکافته و یک فلورسانس را رفم می‌زند. نانو ربات مبتنی بر DNA، به عنوان سوئیچ مولکولی برای القای تقسیم سلولی عمل می‌کند. نانو ربات قادر به شناسایی یک رشته RNA بیماری‌زا و از بین بردن آن می‌باشد.

نانو ربات مبتنی بر DNA امکانات جدیدی را برای استفاده از DNA فراتر از هدف ژنتیکی و بیولوژیکی آن ایجاد کرده و آن را به ماده‌ای شبیه لگو برای ساخت اجسامی تبدیل کرده است که قطر آن‌ها فقط چند میلیاردم متر (مقیاس نانو) است. مواد مبتنی بر DNA در حال حاضر برای کاربردهای مختلفی استفاده می‌شود. از الگوهای دستگاه‌های نانو الکترونیکی گرفته تا نانو ربات مبتنی بر DNA مورد استفاده قرار می‌گیرد. نانو ربات‌های DNA به عنوان ابزاری جدید برای نانو بیولوژیکال و با توانایی بهبود تحویل و اثر ضد سرطان داروهای مختلف ظهور کرده‌اند. نانو ساختارهای DNA یکی از امیدوارکننده‌ترین نانو حامل‌های در نظر گرفته شده است. یک نانو ربات مبتنی بر DNA چارچوبی را برای تخریب لیزوزومی انتخابی پروتئین‌های خاص بر روی سلول‌های ترمیمی مورد استفاده قرار می‌دهد.