شرایط مقالات اتمام تحصیل دانشجویان دکتری


شرایط مقالات اتمام تحصیل دانشجویان دکتری با توجه به سال ورود دانشجویان به شرح ذیل می‌باشد.

سال ورود مجوز دفاع مجوز تسویه حساب
… و سال ۱۳۹۴ یک مقاله ISI یک مقاله ISI
یک مقاله علمی پژوهشی
یک مقاله بین المللی
یک مقاله ISC
سال ۱۳۹۵ یک مقاله ISI یک مقاله ISI
یک مقاله علمی پژوهشی
یک مقاله بین المللی
یک مقاله ISC
سال ۱۳۹۶ و … یک مقاله Q1
یک مقاله Q2 یک مقاله Q4
یک مقاله علمی پژوهشی
یک مقاله Q3 یک مقاله Q3