آموزش برنامه‌نویسی وب با پایتون


طریقه نصب کتابخانه جنگو

برای نصب کتابخانه جنگو دستور زیر را در ترمینال pycharm اجرا می‌کنیم

pip install “Django==3.0.*”

در ادامه به منظور بررسی نصب موفق کتابخانه جنگو دستورات زیر را در پنجره کد اجرا می‌کنیم

import django
print(django.get_version())

در اینجا در صورتی که در پنجره Run، ورژن کتابخانه جنگو نصب شده نمایش داده شود، مطمئن می‌شویم که کتابخانه جنگو با موفقیت نصب شده است.

ایجاد یک پروژه جدید

برای ایجاد یک پروژه جدید با نام My_Site دستور زیر را در ترمینال IDE اجرا می‌کنیم

django-admin startproject My_Site

سپس دستورات زیر را به ترتیب در ترمینال IDE اجرا می‌کنیم

۱) cd My_Site
۲) python manage.py migrate

اجرا کردن سرور توسعه

برای اجرا کردن سرور توسعه دستور زیر را در ترمینال IDE اجرا می‌کنیم

ادامه‌